Infos Januar 2018

André Schmidt und Domenic Schormann

Wir gratulieren unseren beiden Junggesellen André Schmidt und Domenic Schormann zur bestandenen Gesellenprüfung.